เกี่ยวกับเรา
 
 


     Easy Connection Co.,Ltd ดำเนินธุรกิจพาณิชย์อีเลคทรอนิคส์ภายใต้คำขวัญ “ ติดต่อการค้าที่สะดวกและง่าย ” โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจ Online ที่มีประสิทธิภาพเป็นสากล เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด และมีเป้าหมายในการทำงาน 3 ด้านคือ

     1. การสร้างธุรกิจการค้า On Line ที่มีประสิทธิภาพทั้งทางด้านการจัดการ และการสนองตอบความต้องการของผู้บริโภค

         ที่หลากหลาย ด้วยความเป็นธรรมทั้งทางด้านราคาและคุณภาพของผลิตภัณฑ์

     2. สนับสนุนเครือข่ายการค้า On Line ให้เกิดการค้าขายต่อเนื่อง และเอื้อประโยชน์เชื่มโยงระหว่างกลุ่มธุรกิจต่างๆ

     3. แลกเปลี่ยน และนำเสนอแนวคิด หรือนวตกรรม เพื่อให้ผู้บริโภค เรียนรู้ก้าวทันโลกการค้า OnLine

 

 

 

 

เงื่อนไขและนโยบายของทางร้านก่อนการสั่งซื้อ

 

การสั่งซื้อ

     เพื่อความสะดวกและสามารถติดตามรายการสั่งซื้อได้อย่างถูกต้อง กรุณาสั่งซื้อผ่านหน้าเว็บไซต์ ได้ทั้งทาง PC, Mobile หรือ Tablet

การชำระค่าสินค้า

     โปรดชำระราคาสินค้าผ่าน หมายเลขบัญชีธนาคารของบริษัทฯ ที่แสดงไว้เท่านั้น ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ หากมีการชำระเงินผ่านช่องทางที่ไม่ได้กำหนดไว้ของบริษัทฯ 

การแจ้งชำระเงิน

     เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลสูญหายหรือตกหล่น กรุณา ยืนยันการชำระเงิน ผ่านทางเว็บไซต์ , ทางไลน์ หรือ ทางอีเมล์ เพื่อสะดวกในการตรวจสอบ
 

การติดตามสินค้า

     หากลูกค้าได้รับหมายเลขรหัสพัสดุแล้ว สามารถติดตามได้จากบริการ Track & Trace ของ Kerry

การยกเลิกคำสั่งซื้อ

     รายการสั่งซื้อที่ยังไม่ได้ชำระเงิน สามารถขอยกเลิกได้

     - ให้ Login (เข้าสู่ระบบ) ก่อน

การเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อ

     ให้เข้าไปยกเลิกคำสั่งซื้อเดิมก่อน แล้วค่อยเปิดคำสั่งซื้อใหม่ *แต่ต้องเปลี่ยนแปลงก่อนการชำระเงิน*

เงื่อนไขและข้อตกลงการเปลี่ยนสินค้า

     ลูกค้าสามารถขอเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 7 วันนับจากวันที่รับสินค้า ในกรณีต่อไปนี้เท่านั้น

     1. ได้รับสินค้าผิดรุ่นไปจากที่ระบุในใบสั่งซื้อ

     2. สินค้าที่ได้รับชำรุดเสียหาย อันเกิดจากความบกพร่องของทางบริษัทฯ

     ทางบริษัทฯ จะเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ ตามขั้นตอนต่อไปนี้

     - ลูกค้าต้องแจ้งปัญหาพร้อมแนบภาพถ่ายสินค้าและสภาพกล่องสินค้ามายังทางบริษัท ทาง e-mail โดยเร็ว ไม่เกิน 3 วันหลังจากได้รับสินค้า (สามารถโทรศัพท์แจ้งก่อนได้ แต่ทางบริษัทจะถือเอา e-mail เท่านั้นเป็นหลักฐานอ้างอิง)

     - หลังจากทางบริษัทฯ ได้รับแจ้งแล้ว และตอบรับว่ายินยอมให้เปลี่ยนสินค้าได้ ลูกค้าจะต้องส่งสินค้าคืนมายังบริษัท ภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้า

     - ทางบริษัทฯ จะตรวจสอบสินค้าที่ส่งกลับมา ซึ่งจะต้องมีส่วนประกอบครบ รวมทั้งหีบห่อบรรจุภัณฑ์ และเอกสารทั้งหมด ตัวสินค้าจะต้องไม่ถูกนำไปใช้งาน หรือมีสภาพชำรุด เสียหาย หรือเสื่อมสภาพ

     - ทางบริษัทฯ จะส่งสินค้ารุ่นตามที่ได้สั่งซื้อพร้อมค่าส่งสินค้าที่ลูกค้าสำรองจ่ายไปล่วงหน้า หลังจากตรวจสอบเงื่อนไขต่าง ๆ และตรวจสภาพของสินค้าที่ได้รับกลับมาแล้วว่าไม่ผิดเงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้า


กรณีสินค้าเสียหายจากการขนส่ง

     - เมื่อสินค้าถูกส่งมอบให้กับผู้ให้บริการจัดส่งสินค้า (เช่น บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด) ไปแล้ว ผู้ให้บริการจัดส่งสินค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสินค้าทั้งหมด

     - ในการรับสินค้าจากผู้ให้บริการจัดส่ง ลูกค้าควรตรวจสอบสภาพกล่อง และเปิดกล่องเพื่อตรวจสอบสินค้า ต่อหน้าพนักงานผู้จัดส่งสินค้า ก่อนเซ็นชื่อรับสินค้า

     - หากพบว่าสินค้า หรือ กล่องสินค้าชำรุด บุบ มีคราบเปื้อน ฉีกขาด แตก หัก เปียกน้ำ ชื้น มีรอยแกะ หรืออยู่ในสภาพที่ผิดปกติ แม้เพียงเล็กน้อย ขอให้ถ่ายรูปกล่อง และแจ้งพนักงานผู้จัดส่งสินค้านั้นทันที หากเป็นไปได้ควรจดบันทึกสภาพกล่องและสิ่งผิดปกติลงในเอกสารการรับสินค้าของผู้ให้บริการจัดส่ง ก่อนเซ็นชื่อรับสินค้า ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถเรียกร้องความเสียหายใด ๆ จากใครได้อีกเลย

     - กรณีเกิดความเสียหายจากการขนส่ง จะเป็นความรับผิดชอบของผู้ให้บริการจัดส่ง แต่ทางบริษัทฯ จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ดีที่สุดในการติดต่อแก้ไขปัญหา

     - กรณีลูกค้าให้ข้อมูลที่อยู่จัดส่งผิดพลาด เป็นความรับผิดชอบของลูกค้า หากสินค้าตีกลับมายังบริษัท ลูกค้าอาจต้องเสียค่าจัดส่งใหม่พร้อมค่าปรับที่ถูกเรียกเก็บจากผู้ให้บริการจัดส่ง

     - กรณีมีผู้อื่นรับสินค้าแทน เป็นความรับผิดชอบของลูกค้าและผู้ให้บริการจัดส่งสินค้า

 การขอเปลี่ยนสินค้ากรณีไม่ได้เกิดจากความ บกพร่องของทางร้าน

     1. สินค้าที่ซื้อไปต้องไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่รับสินค้าถึงวันที่ขอเปลี่ยน

     2. ทางบริษัทฯ คิดค่าดำเนินการเปลี่ยนสินค้า 200 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ต่อการสั่งซื้อ

     3. ทางบริษํท ไม่คืนค่าส่วนต่าง กรณีสินค้าที่ส่งคืนมามูลค่าสูงกว่าสินค้าที่ต้องการเปลี่ยน ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าอื่นๆเพิ่มได้ หากมีส่วนต่างเพิ่ม ให้ลูกค้าโอนชำระค่าส่วนต่างเข้ามาก่อน

     4. ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระค่าจัดส่งเองทั้งหมด (โดยทางบริษํทจะส่งสินค้าที่ขอเปลี่ยนให้ คิดค่าส่ง Kerry 80 บาท)

     5. ทางบริษัทฯ จะส่งสินค้าที่ขอเปลี่ยนให้ เมื่อได้รับคืนสินค้า และตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ทั้ง บรรจุภัณฑ์ และอุปกรณ์อื่นๆ หากมีชิ้นส่วนใดไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ทางร้านคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม


 การคืนเงิน

     ทางบริษัทฯ จะคืนเงินลูกค้าในกรณีต่อไปนี้เท่านั้น

     1. ทางบริษัทฯ ไม่มีสินค้าตามที่สั่ง

     2. เกิดความผิดพลาดของระบบงาน หรือระบบคอมพิวเตอร์ หรือเหตุอื่น ซึ่งเป็นความบกพร่องของทางบริษัท ทางบริษัทฯ จะดำเนินการคืนเงินลูกค้าโดยเร็ว ภายใน 7-10 วันทำการหลังจากทางบริษัทฯ ตรวจสอบและยินยอมให้มีการคืนเงิน

     **เพื่อป้องกันการทุจริตและมิจฉาชีพ ทางบริษัทฯ อาจต้องมีการขอตรวจสอบหลักฐานก่อนการคืนเงิน**


 การรับประกันสินค้า

     สินค้าแต่ละรุ่นอาจมีระยะเวลาการรับประกันและเงื่อนไขที่แตกต่างกัน โปรดดูเงื่อนไขการรับประกันในรายละเอียดของสินค้าแต่ละรุ่น

     สินค้าที่ยังอยู่ในระยะประกัน หากเสียจนใช้งานไม่ได้ ทางบริษัทฯ จะเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ให้เลย ไม่มีการซ่อม แต่ทั้งนี้

     - เปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ได้ไม่เกิน 2 ครั้งตลอดอายุการรับประกัน

     - หากไม่มีสินค้าสำหรับเปลี่ยนเนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทฯ จะเปลี่ยนเป็นสินค้ารุ่นที่ใกล้เคียงกันหรือชดเชยด้วยวิธีการอื่นที่เห็นสมควร

     - ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งในการส่งสินค้ามาเปลี่ยน

ข้อยกเว้นการรับประกัน

     - ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานผิดวิธี, ผิดประเภท, ไม่ปฏิบัติตามคู่มือหรือคำแนะนำ, ทำตก, กระแทก, ดึง หรือจงใจทำให้เสียหาย

     - ความเสียหายจากเหตุภัยธรรมชาติ เช่น ฟ้าผ่า, น้ำท่วม และอุบัติเหตุ

     - ความเสียหายจากสัตว์, แมลง, รา และอื่น ๆ

     - ความเสียหายจากความชื้น, ความร้อนจากภายนอก, ระบบไฟฟ้าผิดปกติ

     - ความเสียหายที่เกิดจากการสึกหรอตามการใช้งาน เช่น รอยบุบ ขูดขีด แตก หัก ถลอก และการเสื่อมอายุ

     - ความเสียหายที่เกิดจากการถอดประกอบ, การบัดกรีการดัดแปลงแก้ไขตัวสินค้า หรือซ่อมโดยผู้อื่น

     - การเสื่อมสภาพจากการใช้งานของชิ้นส่วนที่มีอายุการใช้งานจำกัด หรือวัสดุสิ้นเปลือง เช่น แบตเตอรี, หน้าสัมผัสของคอนเน็กเตอร์

     - มีร่องรอยการแก้ไขชื่อรุ่น, หมายเลข S/N ของสินค้า หรือสติกเกอร์การรับประกันบนสินค้า (Warranty) ฉีกขาดหรือสูญหาย

     - ไม่มีหลักฐานการซื้อ เช่นใบเสร็จรับเงิน หรือมี แต่ชื่อรุ่นหรือหมายเลข S/N ของสินค้าไม่ตรงกับตัวสินค้า

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------