เกี่ยวกับเรา

 

 

About Us

 

         บริษัท อีซี คอนเนคชั่น จำกัด คำจำกัดความ "สะดวก รวดเร็ว ง่ายในการติดต่อ" จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อปี 2551 ดำเนินธุรกิจประเภทกิจการค้า นำเข้าสินค้าประเภทเทคโนโลยีนำเข้าจากประเทศชั้นนำเพื่อตอบสนองความต้องการและให้สอดคล้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน ซึ่งจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำเนินงานต่างๆ เพื่อให้ใช้งานได้สะดวกมากขึ้น และเห็นได้ชัดเจนว่าการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ของบริษัทฯมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้ารายใหญ่มากมาย ถือเป็นกลุ่มเป้าหมายของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทฯมุ่งเน้นการขายสินค้าในแบบ E-Commerce อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งทางด้านราคาและคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า อำนวยความสะดวกในการซื้อสินค้า การชำระเงิน การส่งมอบสินค้า หรือการให้บริการด้วยความรวดเร็ว เพื่อประโยชน์อันสูงสุดสำหรับลูกค้า

Our Vision

         เป็นผู้นำผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดของผลผลิตทางธุรกิจ     

Our Mission

         1. เป็นบริษัทที่ลูกค้าให้ความสนใจเป็นอันดับแรก

         2. เป็นบริษัทที่ลูกค้าให้ความยอมรับทั้งคุณภาพและบริการ

         3. เป็นบริษัทที่แปรเปลี่ยนคู่แข่งเป็นคู่ค้าทางธุรกิจ

Business Strategy and Goals

         1. การสร้างธุรกิจการค้า Online ที่มีประสิทธิภาพทั้งทางด้านการจัดการ และการสนองตอบความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลาย ด้านความเป็นธรรมทั้งด้านราคาและคุณภาพของผลิตภัณฑ์

         2. สนับสนุนเครือข่าย Online ให้เกิดการค้าขายอย่างต่อเนื่อง และเอื้อประโยชน์เชื่อมโยงระหว่างกลุ่มธุรกิจต่างๆ

         3. แลกเปลี่ยน และนำเสนอแนวคิด หรือนวัตกรรม เพื่อให้ผู้บริโภค เรียนรู้ก้าวทันโลกการค้า Online 

 
Visitors: 55,365